Περιγραφή και ανάλυση με απλό, αλλά όχι απλοϊκό, τρόπο των βασικών μηχανισμών της αγοράς.Η επαρκής και με σαφήνεια εξήγηση πώς λειτουργεί μια αγορά και ο μηχανισμός των τιμών. Παρουσιάζεται επίσης η σημασία των κοινωνικών θεσμών για τη λειτουργία της οικονομίας.

  Αρχικά παρουσιάζεται η θεωρία σε μορφή παρουσίασης.Στη συνέχεια υπάρχουν ερωτήσεις σωστού λάθους και πολλαπλής επιλογής καθώς επίσης και ανάπτυξης.Ακολουθούν οδηγίες και μεθοδολογία για τη λύση των ασκήσεων και παραθέτονται αντιπροσωπευτικές ασκήσεις για κάθε κεφάλαιο. 

   Πριν την παράθεση των κεφαλαίων υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή το σχολικό βιβλίο και όλα τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων στο μάθημα από το 2001 μέχρι σήμερα. 

  Δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας ασύγχρονης επικοινωνία σε forum αλλά και on-line επικοινωνίας με απορίες για κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά. 


Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι η εκμάθηση των κύριων επιχειρησιακών και διοικητικών λειτουργιών της επιχείρησης, η σχέση της επιχείρησης με το περιβάλλον της, οι γνωσεις, ικανότητες και δεξιότητες του υπαλλήλου διοίκησης στη σύγχρονη επιχείρηση και τα σύγχρονα θέματα και τάσεις της Διοίκησης των Επιχειρήσεων